Aktualności

Powrót do strony głównejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 roku (środa) w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a), w sali Rady Wydziału, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OŁ PTH.

1. termin - godzina 1715, 2. termin - godzina 1730.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarzy obrad.
 3. Wybór Komisji Protokołu.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania OŁ PTH.
 5. Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 20 czerwca 2012 roku do 10 czerwca 2015 roku.
 6. Sprawozdanie finansowe.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 9. Wybory Komisji:
  a) Matki
  b) Wnioskowej
  c) Skrutacyjnej

 10. Wybory :
  a) Prezesa OŁ PTH
  b) Członków Zarządu
  c) Członków Komisji Rewizyjnej
  d) Delegatów na Walne Zgromadzenie PTH

 11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 13. Komunikaty.
 14. Wolne wnioski.

| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |