Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 46, 1999. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Hanka Żerek-Kleszcz - Senatorowie województwa łęczyckiego w latach 1697-1792, s. 13.
 • Jaromir Krupa - Industrializacja i jej następstwa społeczne w poglądach Ludwika Krzywickiego, s. 29.
 • Antoni Giza - Ludność niemiecka w regionie łódzkim w ocenie prasy polskiej początku XX wieku, s. 51.
 • Włodzimierz Kozłowski - Dowódcy łódzkiej 10 Dywizji Piechoty 1919-1939. Portret zbiorowy, s. 61.
 • Krzysztof Mucha - Oblicze społeczno-polityczne powiatu łódzkiego w świetle wyborów samorządowych z lat 1925-1927, s. 83.
 • Kazimierz Badziak - Aktywność ekonomiczna i społeczna rodziny Barcińskich w Łodzi (do 1939 r.), s. 105.
 • Paweł Perzyna - Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego w Łodzi 1945-1949 - organizacja, kancelaria i pozostałość aktowa, s. 125.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Beata Hałaczkiewicż - "Szpital Żydowski imienia Salomei i Markusa małżonków Braun" w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1850-1939, s. 145.
 • Aleksy Piasta - Organizacja i działalność komitetów ratunkowych w powiecie piotrkowskim 1915-1918, s. 157.
 • Włodzimierz Graliński - Wspomnienia z pamiętnych dni września 1939 r. w Łodzi (Wstęp i opracowanie Kazimierz. Badziak), s. 167.
 • Sylwia Kaczmarek - O potrzebie rewitalizacji historycznej przestrzeni Łodzi., s. 177.
 • Leszek Olejnik - Muzeum braci czeskich w Zelowie, s. 187.
 • Maciej Wilmański - Komputeryzacja archiwów w Szwecji w świetle wizyty łódzkiego archiwisty, s. 191.

RECENZJE l ZAPISKI
 • Łask. Dzieje miasta, pod red. Józefa Śmiałowskiego, Łask 1998 (Ludwik Mroczka), s. 215.
 • Dariusz Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV) Warszawa 1998 (Aleksander Bołctyrew), s. 217.
 • Wczoraj i dziś... Życie, dzieje i teraźniejszość braci czeskich w Zelowie, pod red. J. Kriegseisena, Żelów 1998 (Dariusz Rogut), s. 219.
 • Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości, "Studia nad Dziejami Miast i Mieszczaństwa. Studia Polonica Historiae Urbanae", t. III, red.
 • M. Nietyksza, Toruń 1998 (Wiesław Puś), s. 221.
 • Polen, Deutsche und Juden in Lodź 1820-1939. Eine Schwierige Nachbarschaft Hrsg. Jürgen Hensel, Osnabriick 1999, (Krystyna Radziszewska), s. 225.
 • Ludwik Hass, Loża i polityka. Masoneria rosyjska 1822-1995, Warszawa 1998 (Przemysław Waingertner), s. 227.
 • "Studia Claromontana" t. 17, 1997 (Robert Sikorski), s. 229.
 • "Rocznik Koniński" t. 12, 1998, Konin 1998 (Krzysztof Woźniak), s. 232.
 • Niemcy w Łodzi do 1939 r. pod red. Mariana Wilka, Łódź 1996 (Marek Sygulski), s. 233.
 • Andrzej Tomaszewicz, Życie kulturalne ośrodków miejskich guberni kaliskiej w latach zaborów, Sieradz 1998, (Stefan Pytlas), s. 238.
 • Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, oprać, zbiorowe pod red. A. Biemata i A. Laszuka, Warszawa 1998 (Michał Kozulski), s. 240.
 • Dorota Berbelska, Stefan Pytlas, Jan Salm, Agata Zielińska, Księży Młyn, Łódź 1999 (Tomasz Toborek), s. 242.
 • A. J. Połunow, Pod włastiu ober-prokurora. Gosudarstwo i cerkow w epochu Aleksandra III, Moskwa 1996 (Anna Olczak), s. 244.
 • "Zeszyty wiejskie" (I). Zeszyt pierwszy. Łódź 1998 (Maria Nartonowicz-Kot), s. 245.
 • A. Kralisz, Na straży wschodnich rubieży. Biografia ostatniego dowódcy KOP gen. bryg. Wilhelma Orlik-Riickemanna (1894-1986), Warszawa 1999 (Krzysztof Lesiakowski), s. 247.
 • Mieczysław Cieplewicz, Wojsko Polskie w latach 1921-1926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, Wrocław 1998 (Włodzimierz Kozłowski), s. 249.
 • Andrzej Misiuk, Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998 (Arkadiusz Adamczyk), s. 252.
 • Lucjan Kieszczyński, Pamiętnik z lat młodzieńczych wrzesień 1936-styczeń 1945. Część I do 1936 roku. Warszawa 1997. Część II (Pamiętnik młodego robotnika) Warszawa 1996, Pamiętnik z lat dziecinnych i wczesno-młodzieńczych, Sosnowiec, Łódź (Paweł Samuś), s. 254.
 • "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 70, pod red. St. Tylusa, R. Skrzyniarza, Lublin 1998 (Agnieszka Szymaczak), s. 259.

SPRAWOZDANIA
 • Sesja objazdowa poświęcona rocznicy bitwy nad Bzurą - 12 września 1998 (Konrad Czernielewski), s. 263.
 • Historia na pocztówkach świątecznych i noworocznych. Sprawozdanie z wystawy zorganizowanej w Muzeum Oświaty Łódzkiej (Tomasz Pietras), s. 270.
 • "Triada Łódzka" (Jerzy Launer), s. 273.
 • Działalność wystawiennictwa Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w 1998 r. (Konrad Czernielewski), s. 275.
 • Naukowa sesja historyczna z okazji 18 rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów (20 III 1999) (Przemysław Waingernter), s. 277.
 • "Szlachta polska i jej państwo". Wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, kwiecień-wrzesień 1999 (Hanka Żerek-Kleszcz), s. 277.
 • Konferencja naukowa historyków łódzkich i moskiewskich - Moskwa, maj 1999 (Jarosława Kita, Stefan Pytlas), s. 282.
 • Wkład Kazimierza Strończyńskiego w rozwój nauk pomocniczych historii - sesja naukowa w Piotrkowie Trybunalskim, 26 maja 1999 r. (Aleksander Bołdyrew), s. 285.
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, "Polski Wrzesień 1939 - wojna na dwa fronty", Piotrków Trybunalski, 9-10 IX 1999 r. (Marek Dudkiewicz), s. 287.
 • "Autorytety wiejskie - człowiek, kultura, organizacje społeczne. Konferencja naukowa. Łódź 19-20 listopad 1999 (Maria Kostrzewska), s. 289.

LISTY DO REDAKCJI
 • List do redakcji w sprawie artykułu "Polska Środkowa..." (Stefan Wojtkowiak), s. 293.

PRO MEMORIA
 • Profesor dr Stefan Krakowski (1912-1999) (St. M. Zajączkowski), s. 296.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |