Prof. nadzw. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
       Prof. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot urodziła się 23 stycznia 1950 r. w Tomaszowie Mazowieckim. W mieście tym ukończyła szkołę podstawową i średnią. W 1968 r. rozpoczęła studia uniwersyteckie w Łodzi na kierunku historia. W trakcie ich trwania aktywnie włączyła się do pracy w studenckim ruchu naukowym. Działała w strukturach Studenckiego Koła Naukowego Historyków, którego następnie została prezesem. Studia historyczne ukończyła M. Nartonowicz-Kot w 1973 r., otrzymując dyplom magisterski z wyróżnieniem.
       W tym samym roku rozpoczęła pracę zawodową w Zakładzie Najnowszej Historii Polski Instytutu Historii, początkowo jako asystent stażysta, a następnie jako asystent, starszy asystent a wreszcie adiunkt.
W badaniach naukowych skoncentrowała się M. Nartonowicz-Kot na problemach historii najnowszej a zwłaszcza na funkcjonowaniu instytucji samorządowych w Polsce Odrodzonej, ich osiągnięciach i obliczu politycznym. Uwieńczeniem tego etapu pracy naukowej było przygotowanie dysertacji doktorskiej pt." Polityka i działalność kulturalna samorządu łódzkiego w latach 1919 - 1939". Jej obrona miała miejsce w 1982 r. Za doktorat otrzymała M. Nartonowicz-Kot w 1983 r. nagrodę indywidualną III stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrodę Prezydenta miasta Łodzi. Część pracy doktorskiej opublikowana została w formie artykułów w "Roczniku Łódzkim" i "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica", część natomiast ukazała się jako monografia, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w 1985 r. pt. "Samorząd łódzki wobec problemów kultury w latach 1919-1939".
       W latach następnych dr Maria Nartonowicz-Kot, kontynuując wcześniejsze badania poszerzyła krąg swoich penetracji naukowych, obejmując nimi zagadnienia związane z masowymi ruchami społecznymi. Z tego zakresu przygotowała rozprawę habilitacyjną pt. "Polski ruch socjalistyczny w Łodzi w latach 1927 - 1939". Publikacja, wydana przez Wydawnictwo UŁ, została nagrodzona nagrodą Rektora UŁ I stopnia oraz nagrodą Prezydenta miasta Łodzi. Obok problematyki politycznej w kręgu zainteresowań badawczych dr habil. Marii Nartonowicz-Kot pozostaje szeroko rozumiana biografistyka, kwestie związane z samorządem terytorialnym oraz dzieje nauki i towarzystw naukowych. Z tego ostatniego zakresu przygotowała kilka rozpraw dotyczących Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się na penetrowaniu elit politycznych Drugiej Rzeczypospolitej. Przygotowuje biografię wybitnego działacza politycznego, związanego z ruchem socjalistycznym w dwudziestoleciu międzywojennym - Bronisława Ziemięckiego. Dorobek naukowy dr hab. M. Nartonowicz-Kot zamyka się blisko 90 publikacjami, w tym są 2 książki, kilkadziesiąt artykułów i rozpraw, oraz recenzje, sprawozdania naukowe i biogramy.
       W trakcie blisko trzydziestoletniej pracy zawodowej prowadziła dr hab. M. Nartonowicz-Kot różne rodzaje zajęć dydaktycznych, poczynając od ćwiczeń, konwersatoriów, poprzez proseminaria, wykłady kursowe i monograficzne oraz seminaria magisterskie. W latach 1993 - 2003 wypromowała 57 magistrów, kilkunastu kolejnych magistrantów przygotowuje pod jej kierunkiem swoje prace.       
       Obok pracy zawodowej dr habil. M. Nartonowicz-Kot aktywnie uczestniczy w życiu Instytutu Historii, uczelni oraz organizacji i stowarzyszeń społecznych, zwłaszcza w Polskim Towarzystwie Historycznym. Należy do niego od blisko trzydziestu lat. W ciągu tego okresu była M. Nartonowicz-Kot aktywnym członkiem Zarządu OŁ PTH, a od czerwca 2003 r. jednym z jego wiceprezesów. W latach 80. XX wieku została sekretarzem naukowym "Rocznika Łódzkiego" periodyku wydawanego przez tutejszy oddział Towarzystwa od 1927 roku. Obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego tego pisma. Wielokrotnie była prelegentem na odczytach organizowanych przez PTH, tak w jego siedzibie, jak i poza nią. Uczestniczyła jako juror w pracach Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej. Od 1999 r. podjęła współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Należała również do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Prof. Maria Nartonowicz-Kot zmarła w dniu 26 listopada 2015 roku. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |