Ludwik Waszkiewicz Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Jarosław Kita, Rafał Stobiecki
Słownik biograficzny
historyków łódzkich
Łódź 2000


       WASZKIEWICZ LUDWIK (23 VII 1888 Łódź - 10 X 1976 Łódź) - historyk dziejów Łodzi i okręgu łódzkiego, archiwista. Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1917-1919 wykładał historię w SemiŹnarium Nauczycielskim i w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Od 1915 r. związany z Narodowym Związkiem Robotniczym, następnie działacz Narodowej Partii Robotniczej. W latach 1919-1922 i 1927-1936 - członek Rady Miejskiej m. Łodzi; od 1919 r. przez cztery kadencje - poseł na Sejm RP. Założyciel i wiceprezes Uniwersytetu Ludowego w Łodzi. Byt inicjaŹtorem zorganizowania w Łodzi archiwum jako placówki gromadzącej źróŹdła historyczne oraz inspirującej i koordynującej badania naukowe dzieŹjów okręgu łódzkiego. Od 1935 r. do wybuchu wojny kierował Archiwum Miejskim w Łodzi. W czasie okupacji przebywał w Warszawie, gdzie w latach 1941-1944 pracował jako archiwista w Archiwum Akt Dawnych. Należał do konspiracyjnej organizacji Polski Związek Wolności, Po upadŹku powstania warszawskiego został internowany w Oflagu II Grossborn na Pomorzu. Powrócił do Łodzi w lutym 1945 r. i objął stanowisko dyrektora Archiwum Miejskiego, którym kierował do 1949 r. Powtórnie pracował w Archiwum Państwowym Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego w latach 1957-1967. Przez wiele lat współpracował z IH UŁ, m.in. w roku akademickim 1949/1950 prowadził wykłady zlecone z dziejów przemysłu włókienŹniczego w Królestwie Polskim. W latach 1945-1950 pełnił funkcję preŹzesa Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego zainteresowania historyczne koncentrowały się na dziejach powstania listopadowego i styczniowego w okręgu łódzkim, strajkach szkolnych w 1905 r. oraz instytucjach kulturalnych w Łodzi do 1914 r. Zgromadził obszerny materiał archiwalny do dziejów powstania styczniowego, który spłonął niestety podczas powstania warszawskiego. Przygotowywał monografię powstania styczniowego w okręgu łódzkim, której nie ukończył. Opublikował jedynie kilka artykułów na ten temat, m.in. Z dziejów powstania styczniowego w Łodzi i okolicy (Represje w łódzkim okręgu wojennym w świetle papierów naczelnika wojennego A. Broemsena) - 1963. W ramach popularyzacji dziejów Łodzi i regionu wygłosił wiele odczytów. Publikował na łamach „Dziennika Łódzkiego”.

( powrót do: "historia OŁ PTH" )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |