Dr Jan Chańko Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
       Urodził się 12 lipca 1949 roku w Mrągowie. Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 roku. Od 1972 r. pracuje w Instytucie Historii UŁ, najpierw w Pracowni, następnie w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii - jako asystent, starszy asystent, adiunkt i starszy wykładowca. Rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem doc. dra Ryszarda Rosina i obronił ją w 1980 roku. Była to praca z dziedziny prasoznawstwa historycznego. Dwa lata później doczekała się ona publikacji pt. Gazeta "Rozwój" (1897-1915). Studium źródłoznawcze, Łódź 1982 (nagroda Ministra Edukacji Narodowej). W październiku 2003 roku objął kierownictwo Pracowni Dydaktyki Historii działającej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
       Pracując w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego, zajmował się naukami pomocniczymi historii XIX i XX wieku, a w szczególności: prasoznawstwem historycznym i edytorstwem źródeł, epigrafiką, archiwistyką. Pokłosiem tych zainteresowań naukowych jest monografia zabytkowej nekropolii skierniewickiej pt. Stary cmentarz w Skierniewicach, Warszawa 1990 oraz liczne artykuły naukowe, recenzje i sprawozdania.
       Jest też autorem fragmentu monografii. Łódź. Dzieje miasta, pod red. R. Rosina, t. I. Do 1918 r., pod red. B. Baranowskiego i J. Fijałka, Warszawa 1982, wyd. 2 - 1988, natomiast w 2001 r. opublikował dwa podrozdziały w pracy Zarys monografii województwa łódzkiego, pod red. S. Liszewskiego, Łódź 2001. Pod kierunkiem Jana Chańko powstało 40 prac magisterskich z zakresu nauk pomocniczych historii XIX i XX w., głównie z prasoznawstwa historycznego i epigrafiki.        Drugi nurt jego zainteresowań już od lat stanowi dydaktyka historii. Jan Chańko pracował w latach 1973-1975 jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi, a w latach 1982-1988 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Blisko współpracuje z łódzkimi ośrodkami metodycznymi oraz Kuratorium Oświaty. Był jednym z twórców Regionalnego Zespołu Egzaminów przy Kuratorium Oświaty w Łodzi, działającego w ramach programu Nowa Matura.
Efektem tej działalności było kilka cennych publikacji, których Jan Chańko był współautorem i redaktorem - edycje tekstów źródłowych dla uczniów i nauczycieli pt. Teksty źródłowe dla szkół średnich, Łódź 1995 i Historia. Teksty źródłowe do ustnego egzaminu maturalnego, Warszawa 1997 oraz praca zbiorowa zawierająca materiały ułatwiające przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii pt. Nowa Matura z historii.        Tematy egzaminów pisemnych, ogólne kryteria oceniania, uwagi merytoryczne i metodyczne, Łódź 1998. Artykuły jego autorstwa znalazły się także w kolejnych edycjach informatora pt. Matura. Materiały dla nauczycieli i uczniów. Historia, pod red. D. Meissner, wydawanego w latach 1996-2001 przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
       Dr Jan Chańko jest od 1972 r. członkiem i aktywnym działaczem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Był współautorem monografii historycznych powstałych pod egidą PTH: Kutno. Dzieje miasta, pod red. R. Rosina, Warszawa 1984; Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, pod red. R. Rosina, Łódź-Zgierz 1995 i Uniejów. Dzieje miasta, pod red. J. Szymczaka, Łódź-Uniejów 1995, za którą otrzymał nagrodę zespołową JM Rektora UŁ.        Był również redaktorem i współautorem pracy pt. Z dziejów NSZZ "Solidarność" w Regionie Ziemi Łódzkiej. Materiały sesji popularnonaukowej. Łódź 29 września 2000 r., Łódź 2001. Przez wiele lat uczestniczył w pracach Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH jako jego członek, zastępca sekretarza i sekretarz. W latach 1996-2003 pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Łódzkiego d/s Organizacyjnych. Obecnie kieruje Sekcją Dydaktyki Historii OŁ PTH.| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |