Łódzkie Igrzyska Humanistyczne Powrót do strony głównejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Rocznik Łódzki
Tom LII, 2005
Dariusz Szlawski


Sprawozdanie z I edycji międzyszkolnego konkursu "Łódzkie Igrzyska Humanistyczne"


       W roku szkolnym 2004/2005 Zespół Szkół Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi we współpracy z Zarządem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Zarządem Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego zorganizował międzyszkolny konkurs „Łódzkie Igrzyska Humanistyczne” dla uczniów szkół podstawowych, poświęcony kulturze antycznej oraz historii starożytnej Grecji i Rzymu. Oryginalny charakter przedsięwzięcia polegał na połączeniu treści przedmiotów w obrębie bloku humanistycznego: języka polskiego, historii i sztuki. Pomysł i koncepcja „Łódzkich Igrzysk Humanistycznych” są owocem pasji grupy nauczycieli – historyków i polonistów, którzy postanowili wykorzystać swoje doświadczenie w dziedzinie organizowania konkursów międzyszkolnych, tworząc oryginalną w aspekcie tematycznym oraz formule zabawę intelektualną.
       Konkurs został przygotowany przez Zespół Organizacyjny w składzie: przewodniczący - Dariusz Szlawski (nauczyciel w Gimnazjum nr 7 w Łodzi), Alina Popławska (nauczyciel akademicki, dydaktyk historii, doradca metodyczny), Irena Matuśkiewicz (nauczyciel w Gimnazjum nr 11 w Łodzi), Jolanta Stępień i Anna Białasik (nauczycielki w Szkole Podstawowej ZNP), Robert Urbaniak (nauczyciel w Gimnazjum nr 2 w Zgierzu). Nad stroną organizacyjną czuwali: dyrektor Zespołu Szkół ZNP Bożena Salska oraz dyrektor Gimnazjum i Liceum ZNP Mirosław Spychalski.
       „Łódzkie Igrzyska Humanistyczne” zostały zorganizowane pod patronatem wielce zasłużonych dla oświaty i nauki organizacji: Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Osobiste zainteresowanie przedsięwzięciem Prezesa Oddziału Łódzkiego PTH prof. dr hab. Alicji Szymczakowej oraz Prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego było źródłem dodatkowej mobilizacji dla pomysłodawców i twórców konkursu. Z ramienia PTH nieocenioną pomoc okazali prof. nadzw. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot oraz Jan Tomczak, kierownik Biblioteki Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
       Po przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzszkolnych do etapu pisemnego przystąpiło 17 trzyosobowych zespołów. W dniu 13 kwietnia 2005 r. uczestnicy konkursu, zaproszeni do gmachu Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego ZNP w Łodzi, rozwiązywali test, w którym należało wykazać się m.in. znajomością wskazanych lektur, chronologii najważniejszych wydarzeń antyku, biografii wybitnych postaci, mitologii greckiej i rzymskiej, umiejętnością analizy tekstu źródłowego, rozpoznawania zabytków i dzieł sztuki oraz posługiwania się mapą. Po wnikliwej ocenie prac Komisja Konkursowa zakwalifikowała do finału drużyny, które uzyskały co najmniej 100 (na 150 możliwych) punktów. Tym wymogom sprostały zespoły 6 szkół, które stanęły do ostatecznej rywalizacji w dniu 11 maja 2005 r.
       Zgodnie z ustaleniami, finaliści przygotowali kilkuminutowe prezentacje, dając popis znakomitego aktorstwa i deklamacji oraz wykazując się ogromną inwencją. Jury obejrzało inscenizacje mitów, fragmentów dramatu Sofklesa „Antygona” i innych arcydzieł literatury antycznej. Starannie przygotowanym występom młodych artystów towarzyszyły kostiumy, elementy ciekawej scenografii oraz efekty dźwiękowe. Uczniowie z dużą swobodą operowali konwencją epiki, liryki, dramatu, a także form bliższych współczesności: kabaretu, telewizyjnego show, reklamy czy teleturnieju. Drugim elementem etapu finałowego było udzielenie odpowiedzi na pytania, zawarte w wylosowanym zestawie. Pięciu członków Komisji niezależnie od siebie oceniało każde z zadań finału, a następnie wyliczono średnią arytmetyczną punktacji.
       Uroczyste podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników miało miejsce w dniu 13 maja 2005 r. w obecności zaproszonych gości, uczestników konkursu i ich opiekunów. Prof. dr hab. A. Szymczakowa w słowie skierowanym do uczestników konkursu wyraziła uznanie dla przygotowania uczniów i pracy nauczycieli, podkreślając, iż podjęta przez organizatorów inicjatywa sprzyja rozwijaniu zainteresowania historią oraz jest wydarzeniem ważnym w skali Łodzi. Dyrektor B. Salska zapowiedziała kontynuację „Łódzkich Igrzysk Humanistycznych” w kolejnym roku szkolnym, zapraszając do udziału w II edycji. Przewodniczący Komisji Konkursowej D. Szlawski podzielił się swoimi uwagami na temat przebiegu konkursu, podziękował osobom zaangażowanym w jego przygotowanie oraz przedstawił wyniki finału. Miejsce I zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 204 (pod opieką mgr Wioletty Jankowskiej); II miejsce – SP nr 143 (pod opieką mgr Wioletty Sobieraj), III miejsce – SP nr 164 (pod opieką mgr Iwony Kaźmierczak). Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami za udział oraz upominkami. Nauczyciele, przygotowujący uczniów do konkursu, otrzymali podziękowania oraz upominki od organizatorów, m.in. w postaci ostatnich tomów „Rocznika Łódzkiego”, ufundowanych przez OŁ PTH.
       Organizacja „Łódzkich Igrzysk Humanistycznych” wpisuje się w często podnoszony przez środowisko pedagogiczne postulat przywrócenia nauce historycznej w pierwszym etapie kształcenia odpowiedniej wartości i poziomu, który zdecydowanie wykracza poza zminimalizowane założenia większości programów. Miejmy nadzieję, że inicjatywa podjęta przez Zespół Szkół ZNP przy wsparciu OŁ PTH okaże się impulsem do dalszej owocnej pracy mistrzów, kształcących najmłodszą generację adeptów historii – „nauczycielki życia”. Warunkiem pomyślnej kondycji historii oraz funkcjonowania świadomości historycznej jest bowiem skuteczna edukacja.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |