Prof. zw. dr hab. Gryzelda Missalowa Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Jarosław Kita, Rafał Stobiecki
Słownik biograficzny
historyków łódzkich
Łódź 2000


       GRYZELDA MISSALOWA (1 V 1901 Pabianice - 13 III 1978 Łódź), historyk dziejów gospodarczo-społecznych XIX w. Po ukończeniu studiów historycznych na UW w 1927 r. (doktorat Ideologia młodzieży polskiej w latach 1815-1830, napisany pod kierunkiem M Handelsmana, nie-drukowany) rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Miejskim Seminarium Nauczycielskim im. A. Szycówny, a następnie w Gimnazjum C. Waszczyńskiej w Łodzi.
W 1932 r. ukończyła studia prawnicze na UW. W latach 1933-1940 nauczycielka historii i wicedyrektor w Prywatnym Gimnazjum i Liceum J. Czapczyńskiej w Łodzi. W czasie okupacji przebywała we Włochach pod Warszawa, gdzie organizowała tajne nauczanie. W 1945 r. powołana na wizytatora szkol średnich przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego. Od 1947 r związana z UL, najpierw jako st. asystent w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej Polskiej i Powszechnej, następnie adiunkt (1948-1951), zastępca prof. (1952-1953), docent (od 1954), prof. nadzwyczajny - 1961, prof. zwyczajny - 1970. Od 1958 r. - kierownik Katedry Historii Polski XIX i XX w. (następczyni N. Gąsiorowskiej). W latach 1953-1954 prodziekan, w latach 1954-1955 dziekan Wydz. Filozoficzno-Historycznego UL. Wieloletni redaktor naczelny i redaktor tomów ,,Rocznika Łódzkiego" i redaktor naczelny ,,Wiadomości Historycznych" (1947-1953). Aktywna działaczka PTH w dwudziestoleciu międzywojennym, od 1927 r. członek zarządu, a następnie wiceprezes (1929-1932) OŁ PTH. Po wojnie w latach 1961-1964 prezes OŁ PTH, członek honorowy PTH (1973). Od 1950 r. członek PZPR, konsultantka przy Studium Zaocznym przy Szkole Partyjnej KC PZPR, członek Rady Naukowej Zakładu Historii Partii przy KC PZPR. Do grona uczniów G. Missalowej należą. min.: A. Barszczewska-Krupa, M. Bandurka, J. Fijaiek (zm. 1997), J. Smiałowski, B. Wachowska. W jej dorobku naukowym można wyodrębnić trzy obszary problemowe. Pierwszy z nich, najważniejszy, dotyczy badań nad genezą przemysłu i klasy robotniczej w XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem okręgu łódzkiego. W 1957 r. opublikowała we współpracy z pracownikami swojej katedry Źródła do historii klasy robotniczej okręgu łódzkiego. W latach 1964-1975 ukazała się pionierska trzytomowa synteza Studio, nad powstaniem łódzkiego okręgu przemysłowego 1815- 1870 (poszczególne tomy dotyczyły przemysłu, klasy robotniczej i burżuazji). Mimo niektórych dyskusyjnych ocen stanowi ona do dzisiaj podstawowe kompendium wiedzy o szeroko rozumianych dziejach łódzkiego okręgu przemysłowego. Tematyka dotycząca historii przemysłu znalazła odzwierciedlenie również w publikowanych w ramach prac Komisji Koordynacji Badań nad Dziejami Przemysłu, kierowanej przez I. Pietrzak-Pawłowską, obszernych rozprawach: Typy zakładów i przedsiębiorstw w przemyśle włókienniczym okręgu łódzkiego (1967); Koncentracja przemysłu włókienniczego (1918-1939) - 1970; Przemysł włókienniczy (1970) - dwie ostatnie publikacje powstały we współpracy z zespołem (J. Fijałek, W. Puś, B. Pełka); Fazy i dynamika rozwoju przemysłu włókienniczego na ziemiach polskich w latach 1815-1939 (1968, wraz z J. Fijałkiem). Drugi obszar problemowy dotyczy badań nad myślą i ruchami rewolucyjnymi I poł. XIX w. Zaowocował on cyklem artykułów drukowanych w pracy W stulecie Wiosny Ludów 1848-1948 (Edward Dembowski, Socjalizm utopijny francuski i jego wpływ na polską myśl rewolucyjną,, ,,Dziennik Rządowy Rzeczypospolitej Polskiej" r. ]846), a także w publikacjach z lat 60. (Udział województwa kaliskiego i Kalisza w ruchu narodowowyzwoleńczym Królestwa Polskiego w latach 1815-1830 - 1962; W sprawie udziału ludności rzemieślniczej i robotniczej okręgu łódzkiego w powstaniu 1863-1864 - 1963). G. Missalowa była współautorką II tomu Historii Polski wydawanej przez PAN (1958). Trzeci nurt jej zainteresowań wiąże się z dydaktyką historii. Była współautorką, (wraz z J. Schoenbrenner) najbardziej reprezentatywnego dla stalinowskiej wizji dziejów narodowych podręcznika Historia Polski (1951) oraz autorką wielu artykułów drukowanych na tamach ,,Wiadomości Historycznych".

( powrót do: "członkowie honorowi" )
( powrót do: "historia OŁ PTH" )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |