Prof. zw. dr hab. Barbara Wachowska Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
       BARBARA WACHOWSKA urodziła się 15 listopada 1929 r w Wolborzu. Edukację szkolną rozpoczęła w 1936 roku, lecz wybuch II wojny światowej uniemożliwił jej kontynuację. Dopiero z chwilą uruchomienia w Wolborzu tajnego nauczania B. Wachowska na nowo podjęła naukę. Tym trybem ukończyła szkołę podstawową i pierwszą klasę gimnazjalną. Po wyzwoleniu w 1945 r. rodzina B. Wachowskiej przeniosła się do Tomaszowa Maz. Tam w 1949 r. zdała maturę w I Liceum Ogólnokształcącym. Zdecydowała się wówczas na podjęcie studiów na Wydziale Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. W nauce przyszła Pani Profesor osiągała bardzo dobre wyniki, co zapewne spowodowało, iż jeszcze w trakcie studiów rozpoczęła pracę jako asystent.
W 1952 r. B. Wachowska otrzymała dyplom ukończenia studiów wyższych stopnia pierwszego PWSP i uzyskała kwalifikacje do nauczania historii w szkołach średnich. W tym czasie podjęła studia uzupełniające na Uniwersytecie Łódzkim. Nie dane było Jej wówczas ich ukończyć, bowiem po dwóch semestrach została skierowana w 1953 r. na studia aspiranckie do Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie. Studia magisterskie w systemie eksternistycznym odbyła B. Wachowska na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując w listopadzie 1957 r. stopień magistra historii. Wróciła wówczas do Łodzi, gdzie w Katedrze Historii Polski XIX i XX wieku, kierowanej przez prof. Natalię Gąsiorowską - Grabowską , a od 1958 r. prof. Gryzeldę Missalową, podjęła pracę jako asystent. Na Uniwersytecie Łódzkim przeszła B. Wachowska całą drogę kariery naukowej od asystenta do profesora zwyczajnego, uzyskując w 1965 r. stopień naukowy doktora, w 1968 r. stanowisko docenta, w 1974 stopień doktora habilitowanego, w 1980 r. tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych a w dziesięć lat później profesora zwyczajnego. W trakcie swojej 45 - letniej pracy na Uczelni prof. dr habil. Barbara Wachowska pełniła wiele funkcji. Przez wiele lat była kierownikiem Zakładu a następnie Katedry Najnowszej Historii Polski oraz wicedyrektorem Instytutu Historii ds. naukowo-badawczych, wchodziła w skład licznych komisji działających w strukturach Uniwersytetu. Prof. B. Wachowska posiada niekwestionowany dorobek dydaktyczny, w ciągu wielu lat pracy na uczelni prowadziła różnorodne zajęcia, a więc ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria, wykłady kursowe i monograficzne, a od 1968 r. seminarium magisterskie. W ciągu 34 lat jego istnienia Pani Profesor wypromowała blisko 190 magistrów, z których wielu podjęło pracę naukową w różnych ośrodkach akademickich Polski, część trafiła do świata polityki, mediów, czy biznesu, bardzo wielu do szkół, bibliotek, muzeów i archiwów. Prof. B. Wachowska ma też poważne efekty w kształceniu kadry naukowej. Dotychczas wypromowała sześciu doktorów, z których czterech zostało samodzielnymi pracownikami nauki, dwa dalsze przewody doktorskie są na ukończeniu. Była Profesor recenzentem 16 prac doktorskich i 8 habilitacyjnych, złożyła trzy wnioski profesorskie. Odczuwając nieodpartą potrzebą działania na różnych forach, w 1958 r. wstąpiła B. Wachowska do Polskiego Towarzystwa Historycznego. W organizacji tej przebyła drogę od "zwykłego" członka towarzystwa do najwyższej godności, jaka może go spotkać tzn. członkostwa honorowego. Jej aktywność dotyczyła pracy organizacyjnej, jak i uczestnictwa w życiu naukowym PTH. W 1967 r. została wybrana do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH i pozostała w nim przez następne kilkanaście lat, pełniąc od 1971 do 1981 r. funkcję wiceprezesa. W tym samym czasie reprezentowała B. Wachowska łódzkie środowisko historyczne w Zarządzie Głównym. Jako członek władz Oddziału była żywotnie zainteresowana rozbudową struktury towarzystwa, zabiegała więc nieustannie aby młodzi pracownicy naukowi a także wyróżniający się studenci wstępowali w jego szeregi. Zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie pracowała B. Wachowska w sekcji najbliższej tematycznie swoim zainteresowaniom, a mianowicie historii najnowszej. Udzielała się w niej B. Wachowska już w latach 60., a w latach 70. kierowała jej pracami. Prof. B. Wachowska realizując statutowe założenia PTH należała do niestrudzonych popularyzatorów wiedzy historycznej, zwłaszcza z zakresu historii najnowszej. Należała nadto do współorganizatorów kilkudziesięciu sesji naukowych i popularnonaukowych z ramienia PTH. Występowała na nich również jako autorka referatów, komunikatów czy głosów w dyskusji. Najdłużej jednak związała się B. Wachowska w ramach działalności w PTH z "Rocznikiem Łódzkim", organem naukowym Oddziału Łódzkiego, mającym długą bo przedwojenną tradycję. Początkowo weszła w skład Komitetu redakcyjnego, obok m.in. prof. prof. Bohdana Baranowskiego, Józefa Dutkiewicza, Zofii Libiszowskiej. W 1976 r. zastąpiła na stanowisku redaktora naczelnego doc. Ryszarda Rosina. Kierowała pismem przez następnych siedemnaście lat, wydając w tym czasie dwadzieścia tomów "Rocznika Łódzkiego" od tomu XXI do XL. Był to swoisty rekord nie tylko stażu redaktorskiego, ale również ilości wydanych tomów przez jednego redaktora. Prof. B. Wachowska, jako redaktor "Rocznika" wykazywała wiele inicjatyw zmierzających do pobudzenia badań naukowych w terenie, do podjęcia współpracy z historykami z Tomaszowa Maz., Piotrkowa Tryb., Sieradza, Zduńskiej Woli czy Radomska. "Rocznik Łódzki" stał się nadto platformą integrującą środowisko naukowców i miłośników historii. Dzięki wytężonemu wysiłkowi swego redaktora naczelnego stanowił i stanowi nadal ważny element w pobudzaniu badań regionalnych i upowszechnianiu ich wyników. Dostrzeżeniem i uznaniem tego ogromnego wkładu w życie społeczności PTH stało się nadanie we wrześniu 2000 r. prof. Barbarze Wachowskiej godności honorowego członka Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tym samym dołączyła B. Wachowska do grona innych członków honorowych PTH wywodzących się z szeregów Oddziału Łódzkiego: Gryzeldy Missalowej, Stanisława Zajączkowskiego, Józefa Dutkiewicza, Heleny Brodowskiej - Kubicz, Ryszarda Rosina, Zofii Libiszowskiej, Mieczysława Bandurki. Prof. B. Wachowska posiada bogaty dorobek naukowy liczący blisko 200 pozycji. Składa się nań 5 książek, kilkanaście pokaźnych fragmentów w pracach zbiorowych, blisko 100 artykułów i rozpraw naukowych, liczne recenzje i sprawozdania. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kilku wyraźnie zarysowanych problemów. Na pierwsze miejsce wysunęły się kwestie związane z dziejami masowych ruchów społecznych, partii politycznych i związków zawodowych. Traktują o tym prace: Strajki okupacyjne w łódzkim okręgu przemysłowym w latach wielkiego kryzysu gospodarczego 1929-1933, Z dziejów jednolitego frontu w łódzkim okręgu przemysłowym, Łódzka organizacja KPP w latach 1918-1926. Innym kierunkiem, który w twórczości naukowej B. Wachowskiej zajął poczesne miejsce były badania dotyczące dziejów miast Polski Centralnej. Jest ona autorką opracowań dotyczących dziejów najnowszych Pabianic, Tomaszowa Maz., Kutna, Sieradza, Piotrkowa Tryb., Zgierza, Brzezin, Łasku i Łęczycy. W latach 70. uwidocznił się w badaniach Profesor nowy kierunek poszukiwań odnoszący się do badania tradycji historycznej i jej roli w życiu narodu. Z tego zakresu powstały nader interesujące szkice dotyczące rewolucji 1905 r., Wielkiego Proletariatu, tzw. "buntu łódzkiego" 1892 r., powstania listopadowego, Konstytucji 3 Maja, Tadeusza Kościuszki czy sporów o święto niepodległości. Publikacje B. Wachowskiej spotykały się z pozytywnym odbiorem innych badaczy i licznego grona czytelników. Działalność prof. dr habil. Barbary Wachowskiej, tak dydaktyczno - organizacyjna, jak i naukowo - badawcza była po wielokroć nagradzana i wyróżniana nagrodami rektora lub ministra edukacji. Otrzymała nadto Pani Profesor liczne odznaczenia a wśród nich m.in. Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pani Profesor Barbara Wachowska zmarła po długiej chorobie 2 lutego 2005 roku. Została pochowana w dniu 8 lutego na cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi. Pożegnaliśmy Ją z głębokim smutkiem, to ogromna strata dla PTH oraz całego łódzkiego środowiska historycznego.| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |