aktualności
Aktualności Powrót do strony głównej


Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
 

Regulamin konkursu

"Ocalić od zapomnienia...
Moja szkoła na kartach historii"

I.    ORGANIZATOR

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

Współorganizator
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Patronat honorowy
Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego

II. ADRESACI KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych (klasy V –VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Łodzi i regionu łódzkiego.

III. CELE KONKURSU

  • rozbudzanie zainteresowania tradycją swojej szkoły,
  • pogłębienie znajomości historii szkoły w minionych latach,
  • kształtowanie poczucia identyfikacji ze społecznością szkoły,
  • popularyzacja dziejów szkolnictwa Łodzi i regionu łódzkiego,
  • zapoznanie z podstawami metodologii badań historycznych,
  • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
  • promocja oferty edukacyjnej Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej - Wydziału Zbiorów Specjalnych PBW w Łodzi.

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

§    W konkursie biorą udział prace indywidualne lub zespołowe (maksymalnie do 5 osób).
§    Uczestnicy wybierają określony temat, spośród wymienionych niżej i przygotowują pracę w formie wskazanej dla danego tematu.
§    Tematyka konkursu obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z historią szkolnictwa na Ziemi Łódzkiej w XX wieku, w szczególności dzieje szkół w relacjach źródłowych i opracowaniach historycznych oraz sylwetki pedagogów i pracowników oświaty.

Tematy prac konkursowych:

„Jeden dzień z życia szkoły”– próba rekonstrukcji, przedstawienia wybranego wydarzenia z historii szkoły; może zawierać relacje i wspomnienia uczniów, fotografie oraz dokumenty (kopie), dotyczące tego wydarzenia. Formą pracy może być reportaż, opracowanie historyczne, album.

„Świadkowie historii”– wywiad poświęcony historii określonej szkoły (np. z emerytowanymi nauczycielami lub absolwentami szkoły). Praca może mieć formę pisemną lub audiowizualną (zapis na kasecie VHS lub płycie V-CD).

„Historia i tradycje naszej szkoły”– prezentacja multimedialna poświęcona historii szkoły (siedziby, dyrektorzy, grono pedagogiczne, kalendarium wydarzeń, tradycje kultywowane w szkole). Praca może być wykonana w formie prezentacji multimedialnej (Power Point) lub w formie zaprojektowanej strony internetowej w wersji off-line (praca na płycie CD).

„Szkolny słownik biograficzny”– zawierający biogramy nauczycieli i pracowników danej szkoły (opracowanie historyczne, prezentacja multimedialna).

„Świadectwa przeszłości”– zaprezentowanie niepublikowanych wcześniej fotografii lub dokumentów, dotyczących historii oświaty, znajdujących się w zbiorach szkoły lub w posiadaniu prywatnym (np. stare zdjęcia szkół, nauczycieli, gazetki szkolne, świadectwa, legitymacje, odznaki, tarcze szkolne itp.); forma: kopia fotografii lub dokumentu zaopatrzona w opis, zawierający m.in. informacje na temat czasu powstania oraz miejsca aktualnego przechowywania.

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się:

-    znajomością dziejów swojej szkoły,
-    umiejętnością zaplanowania pracy,
-    kreatywnością, inwencją i oryginalnością w realizacji wybranego tematu,
-    umiejętnością pracy w zespole metodą projektu,
-    wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy.

Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane według następujących kryteriów:

§    twórcze podejście do tematu,
§    wartość merytoryczna prezentowanego materiału.

Ocena prac zostanie dokonana oddzielnie dla poszczególnych kategorii wiekowych uczestników konkursu (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). W zależności od tematyki i formy nadesłanych prac ocena zostanie dokonana w wybranych kategoriach: praca literacka, dokumentalna, prezentacja multimedialna.

V. STRUKTURA I TERMINARZ KONKURSU

§    Konkurs ma charakter jednoetapowy. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora.
§    Każda szkoła może zgłosić do konkursu od jednego do trzech uczestników indywidualnych i 1 – 3 zespoły.
§    Zgłoszenie udziału w konkursie następuje przez przesłanie Karty Zgłoszenia (plik pdf) listownie na adres Organizatora (Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej - Wydział Zbiorów Specjalnych PBW w Łodzi 90-145 Łódź, ul. Narutowicza 122; faxem pod numer 042 678 55 46, lub drogą elektroniczną: e-mail: pbwlodz@neostrada.pl .
§    Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do 31 marca 2006 roku. Wzór Karty Zgłoszenia jest załączony do regulaminu konkursu.
§    Prace konkursowe należy przekazać Organizatorowi (Łódź, ul. Narutowicza 122) w terminie do 23 czerwca 2006 r. Do pracy powinny zostać dołączone dane o jej autorze/autorach. Informacja powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
§    O wynikach konkursu oraz terminie i miejscu uroczystego podsumowania uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Informacja zostanie również podana na stronie internetowej PBW www.pbw.lodz.pl .

VI. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a nagrodzone prace zostaną eksponowane na okolicznościowej wystawie, zorganizowanej w siedzibie Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej. Dla wszystkich uczestników przewidziane są zaświadczenia potwierdzające udział w konkursie.
Nauczyciele-opiekunowie uczestników konkursu otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów.

VII. UWAGI KOŃCOWE

§    Szczegółowych informacji, dotyczących konkursu udziela w imieniu Organizatorów dr Elżbieta Grzelakowska pod numerem telefonu 0-42 678 55 46 lub pod adresem e-mailowym pbwlodz@neostrada.pl
§    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania uzasadnionych zmian w regulaminie, wynikających ze względów organizacyjnych.

 | Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |